Autonomous Mobility
Helpful. Simple. Seamless.
20140301_Trade 151_0278.jpg

Privacy

 
 

PRIVACY

 

Persondatapolitikken er gældende fra den 15. november 2017.

 

Overblik

Når du bruger Autonomous Mobility A/S’ services, skal du være opmærksom på, at vi:

  • indsamler og behandler personoplysninger om dig som bruger af det førerløse køretøj
  • videoovervåger det førerløse køretøj indvendigt og udvendigt
  • videregiver visse informationer til relevante myndigheder i tilfælde af kollision, uheld eller kriminalitet

 

Indledning

Det er vigtigt for Autonomous Mobility A/S (”Autonomous Mobility”), at dine personlige oplysninger opbevares og behandles sikkert og lovligt. Derfor har vi udarbejdet denne persondatapolitik (”Persondatapolitikken”), der beskriver hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger.

Indsamling og behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.

Serviceudbyderen og den dataansvarlige er Autonomous Mobility A/S, CVR 38151681, Park Allé 355, 2605 Brøndby, Danmark. Du kan på ethvert tidspunkt kontakte os som dataansvarlig med spørgsmål vedrørende databeskyttelsen. Kontaktinformation fremgår nederst.

 

Registrering af personoplysninger

Data fra det førerløse køretøj

Vi gør opmærksom på, at kabinen i det førerløse køretøj bliver videoovervåget. Derudover filmer vi vejen foran og bagved køretøjet. Hvis du bruger vores køretøj eller befinder dig i nærheden af det, kan du derfor risikere at blive filmet.

 

Brug af personoplysninger

Personoplysninger fra det førerløse køretøj

Datatype:

Filmoptagelser fra køretøjets kabine og omgivelserne foran og bagved køretøjet

Formål, opbevaringsperiode og behandlingsgrundlag:

Vi bruger primært filmoptagelserne af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager. I tilfælde af driftsfejl, uheld eller andre utilsigtet hændelse under kørslen, vil optagelserne blive brugt og sammenholdt med køretøjets tekniske data for at opnå læring og optimere sikkerheden og køretøjets funktionalitet.

Derudover kan optagelserne blive brugt med henblik på udredning af et hændelsesforløb i forbindelse med et færdselsuheld, andre utilsigtede hændelser eller kriminalitet.

Vi vil i det tilfælde videregive optagelserne til politiet og andre relevante myndigheder med henblik på myndighedernes efterforskning eller vurdering af data om de hændelser, der har betydning for den færdselsmæssige sikkerhed.

Autonomous Mobility opbevarer kun optagelserne i en kortere periode, og sletter som udgangspunkt disse data efter ca. 15 timer. Logfiler indeholdende køretøjets tekniske data og filmoptagelser slettes efter tre måneder.

Hvis det førerløse køretøj bliver involveret i en ulykke eller en anden utilsigtet hændelse kan optagelserne blive gemt i en længere periode, så vi er i stand til at dokumentere det konkrete hændelsesforløb omkring ulykken eller hændelsen. Data vil blive slettet, når oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde dette formål og senest fem år efter registreringen.

I tilfælde af kriminalitet vil Autonomous Mobility videregive optagelserne til politiet og herefter slette egne optagelser. 

Grundlaget for vores behandling af de pågældende data findes i EU-persondataforordning (GDPR) 2016/679 art. 6, stk. 1, litra c og f.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Autonomous Mobility kan i visse tilfælde videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

(i) Leverandører, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, og leverandørydelser, fx Navya SAS, der er producent og leverandør af det førerløse køretøj);

(ii) Offentlige myndigheder.

 

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

(i) Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

(ii) Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

(iii) Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

(iv) Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 
 
 

SIKKERHED

Autonomous Mobility tilser, at der etableres fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, mistes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger.

Endeligt administreres adgang til data ud fra et nødvendighedsprincip. Det betyder, at kun få særligt betroede personer har adgang til data.

 
 
 

KLAGEADGANG

Du har mulighed for at få behandlet en klage vedrørende indsamling og behandling af persondata ved at henvende dig til Autonomous Mobility A/S via e-mail: gdpr@amobility.dk.

Du har også mulighed for at indbringe klagen til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.